Større skrift: A A A

Irene Hope: Frivillig eller ufrivillig deltid?

- Deltidsarbeid får konsekvenser 

Farmasiforbundet er en yrkesorganisasjon med mange lavtlønte kvinner som jobber deltid, og det kan være mange grunner til at man ønsker det. Men for de som jobber deltid – frivillig eller ufrivillig - får dette konsekvenser. 


Det å jobbe deltid er å ta en økonomisk risiko, deltidsarbeid kan føre til at man blir økonomisk avhengig av en partner med en stabil og forholdsvis høy inntekt, samtidig som man risikerer å opparbeide seg et mindre gunstig pensjonsgrunnlag enn hva heltidsarbeidere gjør.

Jeg mener det er viktig å tilstrebe en heltidskultur blant kvinner, slik at vi kan jobbe for en reell likestilling og få en akseptabel lønn å leve av. Deltidskulturen i dag undergraver dette, fordi kvinners deltidsvalg handler om spørsmål som familieøkonomi, partners inntekt, forebygging av egen helse, fritid – i sum en kultur som legitimerer at kvinner jobber mindre.

En rapport med tittelen “Frivillig deltid – kun et spørsmål om tid?” som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har utført for Spekter og Fagforbundet viser at blant kvinner er det 40 % som jobber deltid, og blant menn 14 %. Når AFI ser på forskjellene på menn og kvinner som arbeider deltid, så er det dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir ønske om mer fritid som begrunnelse.
Hvordan skal vi klare å jobbe for likestilling, høyere lønn og gode tariffavtaler når så mange kvinner jobber frivillig deltid?

Når det gjelder ufrivillig deltid mener jeg det er på høy tid at arbeidsgivere tar ansvar og ansetter arbeidstakere som ønsker å gå opp i heltid når behovet er tilstede. Jeg får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer i Farmasiforbundet som ønsker heltid, og er blitt lovet å få gå opp i 100 prosent stilling men ikke fått det. Arbeidsgiver har altså ansatt nye personer uten å ta hensyn til de ansattes ønsker om å gå opp i stilling.

Vi vet det kommer til å bli mangel på arbeidskraft i framtiden, fordi vi blir flere og flere eldre her i landet som kommer til å trenge helsehjelp, og her mener jeg arbeidsgiver må bidra i mye større grad til en endringskultur som skaper flere heltidsarbeidere.