Større skrift: A A A

Irene Hope: Tekniker eller apotektekniker?

- Hver og en av oss må være bevisst på dette.


Jeg har registrert den senere tid at flere beskriver seg selv som tekniker og ikke apotektekniker. Dette er ikke bra. 

Bransjen er heller ikke flink nok til å benevne oss som apotektekniker, og dette må det bli en slutt på. Skal vi få den legitimiteten for yrket og yrkestittelen vår så har vi selv et ansvar for og hele tiden benevnes med riktig tittel.

Hva skal så til for å endre denne trenden? Først må vi som er apotekteknikere benevne oss selv som nettopp dette. Dernest må vi være bevisst på hva andre kaller oss og hele tiden korrigere de som sier tekniker istedenfor apotektekniker. Bare på denne måten kan vi sammen klare å endre denne ukulturen. Det handler om yrkesstolthet!

Jeg vil si litt om hva en beskyttet yrkestittel innebærer.
For at en yrkestittel skal være beskyttet må dette være nedfelt i en lov. I helsepersonelloven defineres apotekteknikere som autorisert helsepersonell, og dermed blir yrkestittelen vår definert som en beskyttet tittel.

Autorisasjon innebærer rettigheter og plikter. Rett til å benytte beskyttet tittel, og plikt til å overholde visse regler. Når en tittel er beskyttet ved lov, blir det altså ulovlig å  misbruke denne, og misbruk kan straffes. Autorisasjonsordningen er en bekreftelse på at arbeidstakeren oppfyller de kravene som gjelder for yrkestittelen, faglig og formelt. På denne måten blir enkelte yrkestitler beskyttet mot misbruk.

Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte vedkommende yrkestittel. Personer som ikke har autorisasjon har ikke rett til å benytte yrkestittelen.
Personer som ikke har autorisasjon har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, ifølge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Apotekteknikere med sin kompetanse gjør en forskjell i apotekene, vi gir råd og veiledning til pasienter og kunder hver eneste dag, for å bidra til et friskere Norge. Dette er vi stolt av. Skal vi opprettholde legitimiteten for yrket og yrkestittelen vår, har vi selv et ansvar for hele tiden å benevne oss med riktig yrkestittel. Hver og en av oss må være bevisst på hvordan vi blir omtalt på apotekene som yrkesgruppe. Vi er apotekteknikere!